Fiskundersökningar i Tommarpsån 2016

Sammanfattning
Under 2016 har elfiskeundersökningar utförts på 3 lokaler inom Tommarpsåns
avrinningsområde på uppdrag av Österlens Vattenråd. Vattendrag
som har undersökts är Tommarpsån, Kippabäcken och Komstadån.
Fem olika fiskarter och en kräftart registrerades vid provfisket. Öring
(Salmo trutta) registrerades på samtliga lokaler, tätheten var dock låg i
Komstadån. Tätheten av andra fiskarter som elritsa (Phoxinus phoxinus)
och stensimpa (Cottus gobio) var däremot hög på lokalen i Komstadån.
Stensimpa fångades även på lokalen i Kippabäcken, dock i låg täthet.
Stensimpa har vid tidigare undersökningar påträffats i låga tätheter i
Kippabäcken och i Tommarpsån (2011, 2014).

Sammanfattningsvis framgår det av 2016 års elfiske att relativt stabila förhållande
råder för fiskfaunan i Tommarpsån, Kippabäcken och
Komstadån. Samtliga lokaler visar på en låg påverkansgrad och klassas
med god till måttlig ekologisk status. Utöver öring, elritsa och stensimpa
har förekomst av abborre (Perca fluviatilis), gädda (Esox lucius) och signalkräfta
(Pasifastacus leniusculus) påvisats vid 2016 års elfiskeundersökning.