Jobbannons – Projektledare sökes

Jobbannons - projektledareTjänsten är nu tillsatt. Tack för ditt intresse!

Österlens vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å söker projektledare för LEADER-projektet “Österlens sköna vattendrag”. Se nedan för vad som krävs för att du ska söka jobbet.

Du kan också ladda ner annonsen som pdf här.

Arbetsanalys och kravprofil

Organisation

Österlens vattenråd (ÖVR) och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån (NKT) utgör frivilliga medlemsorganisationer för kommuner, myndigheter, företag, markägare m fl. Syftet är att i vid mening tillvarata och vårda vattenresurserna kring våra vattenförekomster i sydöstra Skåne.

Vattenrådens arbete har hittills främst varit inriktat på att utgöra ett forum för samverkan, för övervakning av vattenmiljöernas kvalitet och utnyttjande samt att vara rådgivningsorgan. Begränsade ekonomiska resurser har medfört att mer konkreta projekt för att förbättra vattenmiljöerna har fått stå tillbaka.

Framtidsvision och målsättning

ÖVR och NKT vill nu förbättra och förstärka arbetet med att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv i våra vattendrag. EU och staten avsätter årligen medel för att förbättra vattenmiljöernas status. Länsstyrelsens och Vattenmyndighetens erfarenhet är att de vattenråd som har anställd personal är mer effektiva och framgångsrika i att kanalisera dessa medel till verkliga åtgärder. ÖVR och NKT har nu genom ett treårigt LEADER-projekt, kommunal medfinansiering och egen budget skapat möjlighet att anställa en projektledare under tre år för ett sådant arbete.

Arbetsuppgifter

Vår idé är att projektledaren ska skapa engagemang och sprida information om vattenmiljöernas status, deras värden och betydelse genom informationsmöten, vattendragsvandringar, platsbesök, workshops, samt via hemsida och sociala medier. Projektledaren ska marknadsföra pågående och avslutade projekt och inspirera markägare att genomföra åtgärder utifrån framtagna åtgärdsprogram och ta fram förslag på finansiering och arbetssätt samt utgöra stöd i myndighetskontakter. Ett flertal ideella organisationer (LRF, naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar m fl) kommer att medverka i projektet och projektledaren ska stödja deras aktiviteter. Projektledaren ska även genomföra eller underlätta för barn- och ungdomsaktiviteter för att öka kunskapen och skapa engagemang i denna målgrupp. Samarbete med Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad är också möjligt. Redovisning och rapportering för själva LEADER-projektet ingår givetvis i arbetet.

Mål och resultat

Projektets mål är att öka intressenters och allmänhetens förståelse för miljöpåverkan av våra vattenmiljöer och hur olika åtgärder kan genomföras för en förbättrad status. Detta ska på kort och lång sikt leda till att konkreta åtgärder genomförs inom avrinningsområdena. I projektplanen specificeras konkreta antal av möten, workshops, aktiviteter och information som projektledaren ska se till att de genomförs.

Utvecklingsmöjligheter

Arbetet kommer att ge goda möjligheter till utveckling inom projektets ramar, skapande av kreativa lösningar och ökade kontaktytor.

Budgetansvar

Projektledaren kommer att ha ansvar för att efterleva projektets budget och stå för ekonomisk rapportering och uppföljning.

Anställningsform

Projektanställning under tre år. Tjänsten är placerad i Tomelilla kommun med arbetsplats på Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Sysselsättningsgrad

Heltid. I en dialog med styrgrupp och arbetsgivare kan heltiden eventuellt justeras, eller fördelas mellan två anställda, beroende på önskemål och kompetens.

Tillträde

I början av 2018 eller efter överenskommelse. Beslut om anställning förutsätter Jordbruksverkets bekräftelse av beslutet från Leader Sydöstra Skåne, samt medverkande kommuners undertecknande av samarbetsavtalet.

Ansökan

Ansök senast: 2017-12-31
Referensnummer: A732012
Göra en digital ansökan via denna länk.

Kontaktpersoner

Magnus Nilsson
Ordförande Vattenrådet för
Nybroån, Kabusaån och Tygeån,
0708-106653
0708-106653
magnus.nilsson@tomelilla.se
Kenneth Strömbeck
Ordförande Österlens vattenråd
072-7072501
072-7072501
kenneth.strombeck@outlook.com
Peter Svensson
Enhetschef
0417-182 94