Resultat från bottenfaunaundersökningarna 2017

För den som är intresserad av livet under ytan i våra vattendrag finns nu resultaten från 2017 års inventeringar att ladda ned på sidan om bottenfauna.

Sammanfattning

Åtta bottenfaunalokaler i sju vattensystem ingår i kontrollprogrammet för Österlenåarna som pågått sedan 2007. I denna rapport redovisas inledningsvis sammanfattande data för alla lokalerna och därefter redovisas varje vattensystem för sig, med lokalbeskrivningar, kommentarer och artlista. Ansvarig för bottenfaunaundersökningarna har varit Jan Pröjts, Ekologgruppen i Landskrona AB. Metodiken finns redovisad i ett särskilt dokument. Provtagning har skett i oktober 2017. Flödena var måttliga eller höga under provtagningen.

Antal taxa (arter)

Artantalen 2017 var höga eller mycket höga på alla provpunkter, utom i Klammersbäck där artantalet var måttligt. Högst artantal uppnåddes i Segesholmsån med 49 taxa. Det högsta antalet sländarter (EPT-index) noterades också i Segesholmsån. På några lokaler var artantalet tydligt lägre i år än 2016, vilket får tillskrivas naturliga fluktuationer mellan olika år. Det finns en tendens till ökande antal sländor (EPT-index) framförallt i Tommarpsån vid Bjärsjö.