Rapporter från 2018 års bottenfaunainventeringar

Dagsländelarv

Dagsländelarv – Foto: Richard Nilsson

Då har Ekologgruppen levererat resultaten för bottenfaunainventeringarna i våra vattendrag, Julebodaån, Segeholmsån, Verkeån, Klammersbäck, Rörums norra och södra åar samt Tommarpsån är inventerade. Rapporter, artlistor och metodik kan skådas på sidan om bottenfauna.