Frågor gällande offertförfrågan SRK

Österlens Vattenråd har den 22 oktober 2021 gått ut med en offertförfrågan gällande den samordnade recipientkontrollen (SRK). Nedan listas inkomna frågor som svar.

Fråga

”Vi måste be er att stryka skrivningen och skallkravet om kunskap om de berörda vattendragen då det är konkurrenshämmande och inte förenligt med likabehandlingsprincipen i LOU vilket även omfattar en direktupphandling. Alla som inte tidigare genomfört samtliga av de biologiska undersökningarna i de aktuella vattendragen kommer annars se sina anbud förkastade, alldeles oavsett hur välmeriterade och kompetenta de är.”

Svar från Österlens Vattenråd

Med kunskap om de berörda vattendragen menar vi att man har möjlighet att skaffa sig det för att kunna vara med i upphandlingen och att det därmed inte är exkluderande. Man behöver därmed inte ha gjort provtagningar i vattendragen sedan tidigare.
Österlens Vattenråd består av enskilda medlemmar och är därmed inte en myndighet. Till följd av detta är LOU inte tillämplig på vår offertförfrågan.

Fråga

”Upptäckte att det i tabellen över analyser, bas 2, dike, står totalkväve två gånger. Misstänker att det ska vara totalkväve och totalfosfor är det rätt – eller saka det bara vara totalkväve?”

Svar

Vi ber om ursäkt, det stämmer att det ska stå totalkväve och totalfosfor!Fråga

Vi har fråga gällande Vattenkemi dike. Totalkväve finns med två gånger, det är väl fel? Är det någon annan analys som avses här?

Vidare undrar vi över varför vissa analyser är grönmarkerade? Är det korrekt uppfattat att det endast avser att de är nytillkomna analyser från förra kontrollprogrammet?

Svar

Det stämmer, vi ber om ursäkt att det blev fel. Det ska vara totalkväve och totalfosfor.
Det är även korrekt uppfattat att de grönmarkerade är nytillkomna analyser från förra kontrollprogrammet.

Fråga

I Bilaga 2 syns gulmarkerade kommentarer:

  • Nitrat, Ammonium, pH, Kalcium, Magnesium, Klorid, Sulfat (SO4) läggs till under 1 års tid i samtliga Basprogram. Sedan reduceras det till vart 3:e år gällande Kalcium, Magnesium, Klorid, Sulfat.

Avtalet gäller i 3 år. Ska nitrat, ammonium, pH, Kalcium, Magnesium, klorid och sulfat ingå i basprogrammen endast det första året, d v s betyder vart tredje år 2022, 2025… osv?

  • Metallerna mäts i 1 års tid – sedan sker utvärdering om det ska fortsätta.

Är det rätt uppfattat att vi INTE ska inkludera dessa metaller i priset för 2023–2024?

Svar

Ja, det stämmer som du beskriver att vart tredje år innebär år 2022 samt 2025 osv.

– Första året (2022) ingår metaller, Nitrat, Ammonium, pH, Kalcium, Magnesium, Klorid, Sulfat.
– År 2023 och 2024 ingår ev. metaller (beroende på vad utvärderingen säger), Nitrat, Ammonium, pH och inte Kalcium, Magnesium, Klorid, Sulfat

Vi instämmer med er uppfattning att priset för metaller inte ska inkluderas för år 2023-2024.
Dock – om ni har möjlighet att lägga till pris för metaller 2023-2024 som option (dvs att vi får ett pris men kan välja om vi vill göra analyserna) så vore det bra, men ifall den möjligheten inte finns så behöver ni inte ta med priset överhuvudtaget.

Fråga

En fråga om analysomfattning bas 3.

Analys av klorofyll, kisel, siktdjup, fosfat, syre/temp profil är grönmarkerade.

Grönmarkerat verkar annars för övriga paket vara analyser som inte utförs varje år

Önskar förtydligande: analys av klorofyll, kisel, siktdjup, fosfat, syre/temp skall väl ingå varje år i analyspaket Bas 3?

Svar

Analys av klorofyll, kisel, siktdjup, fosfat, syre/temp ska ingå varje år i analyspaket Bas 3.
Grönmarkeringen betyder bara att det är tillkomna analyser jämfört med vår tidigare SRK (2007-2021).

Fråga

Vi har en fråga angående hur pris skall anges och vad som ingår i utvärderingen.

Analysomfattningen varierar kraftigt mellan olika år. Det blir därför omöjligt att ange ett pris som skall gälla för 2022 och som sedan enbart räknas upp med index.

Vi föreslår att anbudsgivarna skall ange pris per år. Dvs pris för 2022, 2023, 2024 anges separat. Summan för perioden 2022-2024 utvärderas. Är det ok?

Svar

Vi instämmer med ert förslag om att anbudsgivarna ska ange pris per år separat och att summan för 2022-2024 utvärderas.