Österlens sköna vattendrag

Tommarpsån uppströms Gisslinge broar, syd-sydväst om Järrestad i februari 2012. Foto: Bengt Bengtsson

Tommarpsån uppströms Gisslinge broar, syd-sydväst om Järrestad i februari 2012. Foto: Bengt Bengtsson

Projektet Österlens sköna vattendrag är ett samarbets- och kommunikationsprojekt för att sprida information och skapa ett större intresse och engagemang kring vattenmiljöerna i sydöstra Skåne. Projektet startade med initiativ av Österlens vattenråd och vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån som tillsammans vill förstärka arbetet för att uppnå god ekologisk och kemisk status i alla vattendrag.

Enligt EU:s vattendirektiv måste alla vattendrag nå god status senast 2027. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att kunna reducerar belastningen av näringsämnen och föroreningar till vattendragen och i slutändan till Östersjön. Ett samarbete över kommungränserna av Tomelilla, Ystads, Simrishamn, Kristianstad, Hörby och Sjöbo kommun gör det möjligt att samverka mellan vattenråden, kommunerna och lokala föreningar. Mer än 8 lokala naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar, LRF och Naturskolor engagerar sig i projektet. Sist och inte minst viktigt är ett flertal universitet och högskolor involverade i projektet och ge stöd genom avsatt tid, kunskap och information. Majoriteten av aktiviteterna blir genomförd på basis av ideellt arbete i form av studiecirklar, temadagar, vandringar och andra evenemang.

Kungsfiskare över Tommarpsån. Foto: Bengt Bengtsson

Kungsfiskare över Tommarpsån. Foto: Bengt Bengtsson

Genom projektet Österlens sköna vattendrag kan vi synliggöra pågående och avslutade vattenvårdsprojekt och bygga ett nätverk med regelbunden informations- och kunskapsutbyte som syftar till hållbar hantering av vattenfrågor i framtiden.

Projektet som helhet ska leda till att större konkreta åtgärder kan genomföras i regionen för att återfå vattenmiljöerna till god ekologisk status samt öka biologisk mångfald och rekreationsvärden i regionen.

Preliminärt slutdatum: augusti 2020

Kommande aktivteter inom projektet

Datum Tid Plats Aktivitet
16 maj 18-20 Lunnarp Hur mäter vi vattnets hälsa? Ett möte om Örupsån
25 maj 11-15 Fyledalen, vid Trydeån Vattensafari – ett äventyr för hela familjen
15 juni 11-15 Mynning Kabusaån Från källa till hav – ett äventyr för hela familjen
7 sept. Stenshuvud NP Det rinnande vattnets dag – Å-dagen 2019

Projektet finansieras med hjälp av ett Leaderstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och kommunerna i storlek till avrinningsområdets yta i respektive kommun.


Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson:

Projektledare Valentina Zülsdorff

Email: valentina.zulsdorff@tomelilla.se

Webb: Österlens vattenråd, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å

Facebook: @osterlensvatten