Rara grodor

Nedanstående tre arter kan man, om man har tur, stöta på om man rör sig i naturen kring Österlen.

Lövgroda
Foto: Christer Persson

Lövgroda (Hyla arborea)

Förekommer i södra Skåne. Grön och aningen lövlik. Har tidigare funnits i större delar av Skåne och även i Blekinge. Söker föda i bl.a. träd och buskar, i vilka de klättrar med hjälp av sugkoppar på fötterna. De nödvändiga miljöerna ligger ibland långt åtskilda och tvingar grodorna att vandra kilometervis.

Beståndet av lövgrodor har på senare år blivit starkare. I 1996 års version av rödlistan stod den som missgynnad (NT). Numera bedömmer man beståndet som livskraftigt (LC)!
Länk till artdatabankens fakta om Lövgroda

Långbensgroda
Foto: Christer Persson

Långbensgroda (Rana dalmatina)

Förekommer på Öland, i sydöstra Småland, östra Blekinge och sydöstra Skåne. Är knuten till större skogskomplex och hotas av att tidigare löv- och blandskog omplanteras med granskog, vilket försämrar lokalklimatet i små skogsvatten. Födosöket försvåras dessutom av igenplantering av öppna ängar i skogen.

Långbensgrodan är klassad som sårbar (VU) på rödlistan.

Länk till artdatabankens fakta om långbensgroda

Lökgroda
Foto: Christian Fischer

Lökgroda (Pelobates fuscus)

Förekommer i södra och sydvästra Skåne. Bunden till sandiga marker. Har en hornlik grävknöl och är anpassad till ett grävande liv. Nattaktiv. Hot bl.a. djupare plöjning av mark, fisk-/kräftinplantering, vägar. Fordrar öppen mark runt lekvattnen.

Liksom för lövgrodan har beståndet av lökgrodor tagit sig de senaste åren. Lökgrodan har gått från att vara klassad som starkt hotad (EN) till missgynnad (NT).

Länk till artdatabankens fakta om lökgroda

Övriga groddjur som finns i Sverige är: grönfläckig padda (Bufo viridis), gölgroda (Rana lessonae), klockgroda (Bombina bombina), stinkpadda (Bufo calamita), vanlig groda (Rana temporaria), vanlig padda (Bufo bufo), åkergroda (Rana arvalis), ätlig groda (Rana esculenta), större vattensalamander (Triturus cristatus) samt mindre vattensalamander (Triturus vulgaris).