Åarna

Åarna på Österlen

De 9 åar som räknas in i området avvattnar Skånes sydöstra sida. De har stor variationsrikedom både vad gäller näringshalter och biologisk rikedom. Flera är näringsrika och har stora naturvärden. De kan delas in i huvudsakligen två delar – dels åarna som rinner ned från Linderödsåsens sluttningar där mycket av naturvärdena är ett resultat av den stora fallhöjden och dels de åar i söder som är präglade av jordbruk.

När man tänker på Österlen ser man framför sig böljande landskap i full äppelblom och tänker kanske på konstrundor och långa sandstränder vid Stenshuvud. Men gömt i landskapet rinner här en grupp mycket fina mindre åar, fulla av öring och kantad av värdefull natur. Denna natur är en förutsättning för allt det andra fina som Österlen står för. Den skall man värna om! Här finns för södra Sverige unika åsträckor, viktiga för en mängd djurgrupper. Här finns stora mängder lekbottnar för havsvandrande öring, men här finns också en mängd känsliga smådjur som lever på åarnas botten. Flera fina lövskogsområden, många av dem nyckelbiotoper, gör att förutsättningarna för andra arter också är goda.

Åarna, Segesholmsån i norr till Kvarnbybäcken i söder, är alla små och mynnar i havet. Det finns inte många punktutsläpp i form av industrier eller annan miljöfarlig verksamhet. Det gör att de här åarna har blivit lite åsidosatta ur kontrollsynpunkt. I andra större vattendragsområden har man för länge sedan bildat vattenvårdsförbund för att tillsammans sköta kontrollverksamheten inom sina avrinningsområden.

Som grupp kan man urskilja två typer av vattendrag. I norr finns åarna Segesholmsån t o m Rörums södra å, längre söderut Tommarpsån och Kvarnbybäcken. De förstnämnda har stor andel skogsmark och rinner upp på Linderödsåsen och har relativt stor fallhöjd, med stor andel strömsträckor vid åssluttningen. En stor andel strömsträckor borgar för bra tillgång till syre för bottenlevande djur och fisk och bottnarna hålls rena från slam. Det gör att det finns långa sträckor med fina lek- och uppväxtområden för fisk som t ex öring.

Tommarpsån och Kvarnbybäcken är mer utpräglade slättåar i jordbrukslandskap, med höga näringshalter av både fosfor som kväve. Även i Tommarpsån finns det gott om öring, även om vissa sträckor kan växa igen ganska mycket sommartid. Mycket av Tommarpsån ligger under mark, då mycket är utdikat. Simrishamns kommun har fått statliga pengar inom lokala investeringsprogrammet för att anlägga dammar och våtmarker i avrinningsområdet för att minska näringsläckaget till vattendraget och för att återskapa miljöer för växt- och djurliv.