Naturvärden

Julebodaån – naturvärden

På grundval av de uppgifter som vi har om avrinningsområdet har de sträckor som är markerade särskilda naturvärden i form av skyddsvärda biotoper, sällsynt flora, rik bottenfauna och strömvattensträckor med lekbottnar för öring.
De flesta sträckorna har inget skydd, men till viss del rinner ån genom Drakamöllans och Kumlans naturreservat.
Karta över naturvärden längs Julebodaån