Påverkan

Julebodaån – påverkan

I Julebodaåns avrinningsområde finns få punktkällor som kan påverka vattenkvaliteten i ån. De problemområden som kan förekomma är reningsverket, erosion i samband med betesdjur och ovarsam skötsel av skogs- och jordbruksmark.
Karta över olika former av påverkan på Julebodaån

Inom avrinningsområdet finns också en hel del dikningsföretag, både öppna diken och täckdiken.
Dikningsföretag i Julebodaåns avriningsområde