Biologi

Verkeån – Biologi

Fisk
I Verkaån är öringen och stensimpan de två dominerande fiskarterna. Den stationära öringpopulationen uppströms och den havsvandrande öringstammen nedströms Hallamölla är välstuderade och har ingått och ingår i flera vetenskapliga undersökningar.

Lästips: ”Verkeån öringundersökningar” Fiskeriintendent Sven Nordins sammanställning av Christinehof Verkeåns Fiskevårdsförenings undersökningsrapporter till och med 1984 (.pdf 1,2 Mb).

Bottenfauna
Sex olika bottenfaunaarter påträffats som bedöms som sällsynta och hotade enligt Artdatabanken. Dessa är bäcksländearterna Brachyptera baueri, och Capnia nigra, nattsländearterna Odontocerum dalecarlica, skalbaggearten Riolus cupreus och möjligen ett fynd av den för Sverige mycket ovanlig dagsländearten Baetis gamellus.

Fåglar
Forsärla, strömstare och kungsfiskare häckar vid olika platser i ån.
(C. Lindström – Österlenåar, en sammanfattning 1995)

Groddjur
Inom avrinningsområdet finns lövgroda och långbensgroda. Läs mer om groddjuren här.