Om oss

Österlens vattenråd är en frivillig medlemsorganisation för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och enskilda, som har intresse i vården och nyttjandet av Österlens vattenmiljöer.

ÄNDAMÅL

Vattenrådets ändamål är att

 • skapa ett helhetsperspektiv på vattenresurserna
 • utgöra ett forum för samverkan för alla aktörer som berörs av vattenfrågor
 • verka för att värna och förbättra vattenmiljöernas kvalitet
 • övervaka kvaliteten och utnyttjandet av Österlens vattenmiljöer med hänsyn till kommunernas, näringslivets, jord- och skogsbrukets, fiskets, naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen
 • vara kontakt- och rådgivande organ angående kontroll, vård och utnyttjande av vattenmiljön.

Ovanstående punkter omfattar både yt- och grundvatten. Verksamheten ska bedrivas i dialog med boende och verksamma i området.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde för Österlens vattenråd

Verksamhetsområde för Österlens vattenråd

Vattenrådets geografiska verksamhetsområde omfattar hela Österlens avrinningsområde från och med Segesholmsån i norr till Kvarnbybäcken i söder samt anslutande ”kilar” mellan avrinningsområden. Med Österlens vatten avses de yt- och grundvattenförekomster som finns inom rådets verksamhetsområde.

ARBETSUPPGIFTER

Vattenrådets arbetsuppgifter är att:

 • vara samrådsorgan gentemot vattenmyndigheten
 • vara remissorgan i vattenfrågor gentemot kommuner och myndigheter
 • bistå vattenmyndigheten/länsstyrelsen i utarbetandet av miljömål/miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner
 • bidra i kommuners och andra myndigheters arbete med vattenfrågor
 • initiera, samordna och medverka i genomförandet av åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten, ökar naturligheten, gynnar biologisk mångfald och främjar rekreationsintressen i och vid områdets vattenmiljöer
 • planera och utföra kontinuerlig kontroll av Österlens vattendrag avseende ekologisk status, tillstånd, föroreningsbelastning och föroreningstransport (samordnad vattenkontroll) samt annan miljöövervakning vid behov
 • informera om och bistå med rådgivning i vattenfrågor
 • med rådgivning medverka till att villkoren i meddelade beslut som rör Österlens vatten uppfylles
 • initiera eller vidta de utredningar som erfordras som underlag för att lösa ovan nämnda uppgifter.

Arbetsuppgifterna utförs i mån av resurser.