Naturvärden

Klammersbäck – naturvärden

1. Sydost om Havängs sommarby

Området är skyddsvärt av högsta grad vilket visar sig i den mängd områdesskydd som området utgörs av. Som nämnas kan att platsen går under naturreservat, natura 2000, RI-naturvård och strandskydd. Här finns det två lokaler på sammanlagt 2 ha som har blivit klassad till nyckelbiotop. Den ena nyckelbiotopen är en kanjondal, kursudal där det finns rikligt med död ved, lågor och grova träd. Det andra området utgörs av en naturlig skogsbäck med hög och jämn luftfuktighet. Även här finns det rikligt med lågor.

2. Torup

Området är skyddat som RI-naturvård och strandskydd. Bäckdalen vid Torup har dessutom en nyckelbiotop på 4,4 ha där det b la finns värdefull kärlväxtflora.

3. Kullahus

I området finns två lokaler som är klassade som sumpskog respektive naturvärde av Skogsvårdsstyrelsen. Sumpskogen är en översilningsskog på 5 ha som domineras av klibbal. Lokalen med naturvärde är en alsumpskog på 1,7 ha. Området vid Kullahus skyddas av RI-naturvård och natura 2000.

4. Strömsberg

Ett 3,1 ha stort område med naturlig skogsbäck är klassad som nyckelbiotop. Skogsbäcken ligger i en kanjondal, kursudal där det b la finns värdefull kärlväxtflora. Dalen är blockrik och källpåverkad.

5. Ljungseröd

Vid Ljungseröd finns en alsumpskog på 0,5 ha som har blivit klassad till nyckelbiotop.