Naturvärden

Mölleån – naturvärden

Här redovisas de områden som är mest värdefulla ur naturvårdssynpunkt.

1. Vitemölla

Området ligger i gränsen till naturreservatet för Vitemölla strandbackar

2. Ryadal

Här finns det två områden med klibbal som blivit klassade som sumpskogar av skogsvårdsstyrelsen.

3. NO Ängdala

Här har det enligt uppgifter funnits lövgroda.