Biologi

Rörums norra å – biologi

Fisk
Redan då de första regnen kommer på hösten börjar öringen sin vandring till lekplatserna i ån. Vid dessa platser har de en gång själva växt upp. Området kring Skogdala erbjuder lämpliga förhållanden både som lek och uppväxtområde. Andra arter som har förekommit vid de tre provfisken som har utförts vid Tångdala är elritsa och bäcknejonöga. Elritsan är en art som är försurningskänslig, och som nästan uteslutande finns i klart rinnande vatten.

Bottenfauna
Den sällsynta nattsländelarven Ecclisopteryx dalecarlica har påträffats i ån. Dessutom har känsliga bäckbaggen Elmis aenea och bäcksländor påträffats i ån.

Groddjur
Inom avrinningsområdet finns långbensgroda och lövgroda.

Däggdjur
Inom avrinningsområdet finns flera hasselmuslokaler.

Fåglar
De två fågelarterna forsärla och strömstare finns ofta vid Nybromölla.