Skogsdala – Björkenäs

Rörums norra å – Skogsdala/Björkenäs

Rörums norra å vid Skogsdala
Foto: Johan Bendtsen

Området har ett flertal områdesskydd såsom nationalpark, naturreservat, natura 2000 område, riksintresse för naturvård och utökat strandskydd. Mest känd av dessa är Stenshuvuds nationalpark, som är ett storslaget naturområde med särskilda geologiska och biologiska värden och som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Fågellivet inom området är mycket rikt på grund av den mångfald av biotoper som ryms inom området. Insektsfaunan uppvisar stor artrikedom med flera sällsynta arter. Särskilt kan nämnas bokskogslöparen, vårtbitaren och vedlevande skalbaggar. Ett flertal kända lokaler för hasselmus finns även i området.

Foto: Johan Bendtsen

Skogsvårdsstyrelsen har klassat ett område med ädellövskog (1,6 ha) som nyckelbiotop och ett annat område som naturvärde i form av en källa (1,1 ha). Ett område på 3,44 ha har fått klass 3 i en ängs- och hagmarksinventering som Länsstyrelsen har gjort.

Skogsdala erbjuder bra förhållanden för lek- och uppväxtplatser för havsöring. Har man tur och kommer vid rätt tidpunkt på hösten, kan man få se ett skådespel när havsöringen till varje pris ska upp till lekplatserna där de en gång själva växte upp. Kort och gott ett naturskönt område som bör besökas.