Tångdala

Rörums norra å – Tångdala

Vid Tångdala finns ett flertal intressanta lövskogspartier bl a ett som har klassats som nyckelbiotop av skogsvårdsstyrelsen.  Nyckelbiotopen är en sekundär ädellövnaturskog (0,7 ha), som hyser värdefull kärlväxtflora. Området är också en känd lokal för långbensgroda. Vid Tångdala finns en gammal vattenkvarn som användes för lönnmalning på senare hälften av 1800-talet. Vattenkvarnen lades ned vid sekelskiftet till 1900-talet