Hedenlund

Rörums norra å – Hedenlund

Rörums norra å vid Hedenlund på Österlen
Foto: Johan Bendtsen

Vid Hedenlund finns en sekundär ädellövnaturskog på 4,6 ha som klassats som nyckelbiotop av skogsvårdsstyrelsen. Här finns också en lövskogslund/ hagmarksskog (4,3 ha) som är klassat som naturvärde.

Området är viktigt ur bevarandesynpunkt vad gäller det biologiska livet. Exempelvis är området lokal för hasselmus och tidigare har här funnits lövgroda.