Åkarp

Rörums norra å – Åkarp

Vid Åkarp finns ett flertal fina skogsbiotoper. Skogsvårdsstyrelsen har bl. a. klassat ett område som nyckelbiotop, vilken är en alsumpskog på 4,4 ha och ett annat som sumpskog, en blandskog med stort alinslag på 5 ha. Området har en av de tätaste kända lokalerna inom avrinningsområdet för hasselmus.