Påverkan

Rörums norra å – påverkan

Inom avrinningsområdet finns varken någon större industri eller reningsverk. Avfallsanläggningen, Åkarpstippen, är numera nerlagd. Ett flertal enskilda avlopp finns inom avrinningsområdet och kan innebära påverkan på vattendraget. De rödbruna linjerna på kartan är olika dikningsföretag.