Åkarpstippen

Rörums norra å – Åkarpstippen

Avfallsanläggningen togs i bruk på 1950-talet och lades ner år 1975. Enligt uppgifter ska det finnas en del gifter i tippen som traktens fruktodlare har bidragit med. När Simrishamn kommun övertog tippen påträffades ett mindre parti bekämpningsmedel som togs om hand av kommunen. År 1999 gjorde AB ÖKRAB en undersökning av 15 nerlagda deponier inom Simrishamns och Tomelilla kommuner. I denna undersökning ingick Åkarpstippen. Undersökningen gick ut på att klarlägga spridningen av eventuellt förekommande bekämpningsmedel. Resultatet från provtagningarna visade att inga bekämpningsmedel kunde påvisas över den detektionsgräns som angivits. En viss förhöjning av järn och kadmium i grundvattnet har noterats vid tidigare tillfällen. För kadmium har detta förklarats med naturligt höga halter i marken.

Genom tippen går det ett kulverterat dike som avvattnar tippen. Ovanpå anläggningen är idag planterat gran. Tippen har idag riskklass 2, vilket betyder att lakvattnet ska undersökas med avseende på i första hand miljöstörande ämnen.