Påverkan

Rörums södra å – påverkan

Miljöpåverkande verksamheter i Rörums södra ås avrinningsområde. Röda punkter motsvarar miljöfarlig verksamhet såsom djurhållning, skjutfält och avloppsreningsverk. De rödbruna linjerna är dikesföretag.