Biologi

Tommarpsån – biologi

Fisk
Tommarpsån är ett av Skånes öringtätaste vattendrag, men i ån finns även en mängd andra fiskarter. Både stensimpa, som är en utpräglad renvattenart, och elritsa, som är känslig för försurning, finns t ex i ån.

Bottenfauna
I Tommarpsåns mest uppströms liggande delar finns på en del ställen en värdefull bottenfauna. Här har man bl a funnit arter som nattsländelarven Ecclisopteryx dalecarlica och skalbaggen Brychius elevatus. I övrigt är bottenfaunan till stora delar påverkad av jordbruksdriften och bäcksländor t ex saknas på flera lokaler.

Groddjur
Inom avrinningsområdet finns hela 8 groddjursarter, däribland den mycket sällsynta lökgrodan, lövgroda, långbensgroda och strandpadda.
Läs mer om groddjur här.