Naturvärden

Tommarpsån – naturvärden

Nedan redovisas de områden inom avrinningsområdet som är särskilt värdefulla med tanke på miljön i och nära vattendraget. Denna sammanställning är gjord på grundval av biologi, områdesskydd, skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopinventering och Simrishamns kommuns Underlag för miljöskyddsprogram.

1. Kronovall / Fågeltofta
Ett fint skogsområde som enligt Skogsvårdsstyrelsen innehåller både nyckelbiotoper, sumpskogar och naturvärden. Nyckelbiotoperna består av ädellövskog och lövsumpskog. I ädellövskogarna finns det b la värdefull kryptogramflora och tickor. Det finns en hel rad av sumpskogar i området som utgörs av fukt- och kärrskogar. Naturvärdet är en lövsumpskog.
2. Söder Onslunda
Här finns det fina lokaler för både löv- och långbensgroda

3. Sydväst St. Olof
Området kan både uppvisa fina skogsbiotoper i form av nyckelbiotoper och sumpskogar och en lövgrodelokal. De två nyckelbiotoperna är en ädellövnaturskog och en gransumpskog. Sumpskogarna är kärr- och fuktskogar.
4. Skånsbäck
Området kringliggande Skånsbäck hyser fina lokaler för både löv- och långbensgroda. Det finns också ett mindre område där en naturlig skogsbäck rinner genom en ädellövskog. Detta område är en nyckelbiotop som har kulturhistoriska värden.
5. Stendala / Listarumsåsen
Ett mångskiftande naturområde med värdefull torrängs- och friskängsflora. Sillavadsån hyser här både stensimpa och elritsa. Båda fiskarterna är något av karaktärsarter för de östskånska åarna. Stensimpan trivs i friskt, syrerikt vatten med mörk, stenig botten. Elritsan är försurningskänslig. Sillavadsån hyser här även flera föroreningskänsliga bottenlevande smådjur som t ex dagsländelarverna Ephemera danica och Heptagenia sulphurea samt bäckbaggen Elmis aena. Området utgörs delvis, enligt skogsvårdsstyrelsens inventering, av en nyckelbiotop ”ädellövnaturskog” (9,4 ha) med hög och jämn luftfuktighet, värdefull kärlväxtflora och rikligt med död ved. Området har klassats som RI-Naturvård.

6. Gyllebosjön med angränsande marker till Listarumsån
Område av riksintresse för naturvården. Gyllebosjön är en näringsrik sjö som omges av lövskog. Flera av lövskogsområdena är klassade som nyckelbiotop enligt skogsvårdsstyrelsen. Listarumsån är kanaliserad, men omges av flera naturbetesmarker. Området söder om Gyllebosjön har även stor andel naturbetesmark med många småvatten och är ett mycket viktigt område för både lövgroda och långbensgroda.

7. Gärsnäs
Sträcka av Tommarpsåns huvudfåra med meandrande lopp och naturbetesmarker. Betesmarkerna har tidigare blivit gödslade. Ett mindre område med ädellövskog har klassats som nyckelbiotop.

8. Vemmerlövs mosse
Vemmerlövs mosse är en känd lokal där lövgrodan håller till.

9. Kippabäcken
Kippabäcken är Tommarpsåns viktigaste biflöde när det gäller reproduktionslokaler för havsvandrande öring. Här finns extremt fina lekbottnar bestående av en blandning mellan grus och sten. Hela sträckan mellan Tommarp och Karlaby måste därför ses som ytterst skyddsvärd.

10. Karlaby mosse
Delvis utdikad mosse. Tidigare gödslade betesmarker med botaniska värden i form av orkidéer som majnycklar och ängsnycklar. Hela området hyser ett rikt fågelliv och i området finns även mer eller mindre öppna vatten. Viktig lokal för den sällsynta lövgrodan.

11. Tommarp
Kvarnmiljö

12. Backamossen
Backsluttningar med ogödslade och artrika torrängar. I de nedre delarna finns kalkrikkärr med värdefull flora. Rikt fågelliv.

13. Glimminge
Området vid Glimminge hyser fina lövgrodelokaler och är av RI-Naturvård. Ett botaniskt intressant område finns intill byn. Området är till största delen ogödslat och innehåller torrängar, kalkfuktängar och kalkkärr.

14. Tommarpsåns dalgång
Sträcka längs Tommarpsåns huvudfåra där ån har skurit sig ner genom underlaget och format en vacker dalgång. Meandrande åsträcka med angränsande naturbetesmarker och värdefull flora. Från Östra Tommarp till Simrishamn har ån bildat en vacker dalgång. Ån har till största delen behållit sitt meandrande lopp och från Simrishamn ända upp till Smedstorp finns en stor andel fina öringbottnar väl lämpade för lek.