Påverkan

Tommarpsån – påverkan

Tommarpsåns avrinningsområde domineras av jordbruksmark. Jordbrukets påverkan består i första hand av näringsläckage från åkrar, bevattningsuttag, täckdikning, erosion och tillförsel av bekämpningsmedel.

Inom avrinningsområdet finns en hel del dikningsföretag (rödbruna streck på kartan). De flesta är täckdiken men bitvis förekommer öppna diken.

Inom avrinningsområdet finns också ett reningsverk i Ö. Vemmerlöv i Simrishamns kommun och fyra avfalls- anläggningar: Listarums- (nedlagd 1974), Tommarps- (nedlagd 1960) och Gyllebotipparna (Industritipp) samt Måsalycke avfallsanläggning.

Ytterligare en påverkan är att det finns ett antal vandringshinder i ån. Både partiella och definitiva. Dessa hinder gör att vandrande fisk exempelvis inte kan ta sig till och från sina lekplatser.