Naturvärden

Kvarnbybäcken – naturvärden

Eftersom avrinningsområdet för Kvarnbybäcken är relativt litet och domineras av jordbruksområden, finns här inte lika rikt växt- och djurliv som i och runt åarna norröver. Det finns emellertid några områdesskydd, såsom riksintresse för natur- och kulturvård samt strandskydd.