Julebodaån

Julebodaån

Julebodaån omges avnatursköna marker med böljande betesmarker och ädellövskog. Den stora fallhöjden tillsammans med god beskuggning gör att ån hyser mycket sällsynta vattenlevande smådjur och varje år vandrar stora mängder havsöring upp i ån för att leka.

Julebodaåns avrinningsområde delas av fyra kommuner, Hörby, Kristianstad, Simrishamn och tommelilla. På kartan nedan är Julebodaåns avrinningsområde markerat som en blå linje. Inom avrinningsområdet hamnar allt vatten så småningom i ån som mynnar i Hanöbukten strax öster om Maglehem.

Julebodaåns avrinningsområde delas av fyra kommuner, Hörby, Kristianstad, Simrishamn och tommelilla. På kartan nedan är Julebodaåns avrinningsområde markerat som en blå linje. Inom avrinningsområdet hamnar allt vatten så småningom i ån som mynnar i Hanöbukten strax öster om Maglehem.

Kartdata ©SMHI