Julebodaån

Julebodaån omges av natursköna marker med böljande betesmarker och ädellövskog. Den stora fallhöjden tillsammans med god beskuggning gör att ån hyser mycket sällsynta vattenlevande smådjur och varje år vandrar stora mängder havsöring upp i ån för att leka.

Julebodaåns avrinningsområde delas av fyra kommuner, Hörby, Kristianstad, Simrishamn och Tomelilla. Inom avrinningsområdet hamnar allt vatten så småningom i ån som mynnar i Hanöbukten strax öster om Maglehem.