Rapport från 2021 års bottenfaunainventering

Rapportens framsida

Ekologigruppen har levererat sin rapport över bottenfaunainventeringen i Österlenåar från i höstas. Insekter och andra kryp på våra åars bottnar har inventerats. Berörda vattendrag är Segesholmsån, Julebodaån, Verkaån, Rörums norra å, Rörums södra å, Tommarpsån och Klammersbäck.
I denna rapport redovisas inledningsvis sammanfattande data för alla lokalerna och därefter redovisas varje vattensystem för sig, med lokalbeskrivningar, kommentarer och artlista. Ansvarig för bottenfaunaundersökningarna har varit Jan Pröjts, Ekologigruppen AB. Provtagning har skett i november 2021. Flödena var ganska höga under provtagningen, vilket kan ha påverkat resultatet på någon lokal. Mer information om bottenfauna och senaste artlistan från inventeringen finns på bottenfaunasidan.