Åarna

Gömt i landskapet på Österlen rinner tio åar, fulla av öring och kantad av värdefull natur, genom skogar, ängar och åkrar ner mot Hanöbukten i Östersjön. Här finns för södra Sverige unika åsträckor som är viktiga för fisk och känsliga smådjur som lever på åarnas botten. Flera fina lövskogsområden, många av dem nyckelbiotoper, gör att förutsättningarna för andra arter också är goda.

Österlenåarna har stor variationsrikedom både vad gäller näringshalter naturvärden. Vattendragen som rinner upp på Linderödsåsen, har stor andel skogsmark och relativt stor fallhöjd, med stor andel strömsträckor. Strömmande vatten innebär bra tillgång till syre för djur samtidigt som bottnarna hålls rena från slam. Det gör att det finns långa sträckor med fina lek- och uppväxtområden för fisk.

Tommarpsån och Kvarnbybäcken är mer utpräglade slättåar i jordbrukslandskap, med höga halter av både fosfor och kväve.

I menyn till höger kan ni läsa lite mer om åarna!