Segesholmsån

Segesholmsåns avrinningsområde

Fakta om Segesholmsån

Avrinningsområde 58 km2
Antal biflöden 
Kommuner Hörby, Kristianstad 
Vattendragets längd 23 km
Antal sjöar/sjöareal 
Högsta punkt 200 möh
Ekologisk status Måttlig 
Kemisk status (med mindre krav) Uppnår ej god 

Allmänt

Landskapet runt Segesholmsån präglas av betesmark på Linderödsåsen innan ån slingrar sig genom ett starkt sluttande lövskogsområde mot ett mer jordbruksdominerat landskap. Ån mynnar till Östersjön strax efter Åhus kärr.

Segesholmsån ger plats åt väldigt många olika arter, både föroreningskänsliga och föroreningståliga. Den dominerande fiskarten upp till Trollemölla är havsöring. Andra fiskarter som förekommer är stationär öring, ål och bäcknejonöga. Forsärla häckar vid ån och även kungsfiskare vistas ofta vid vattnet.

Det finns två sällsynta nattsländearterna Ecclisopteryx dalecarlica och Odontocerum albicorne som bygger så kallade hus. Nattsländor kallas oftast för husmask i folkmun.

Vattendraget omges till stor del av skyddszoner, träd och buskar men är kraftigt påverkad av kanalisering i nedersta delen. En annan påverkanskälla utgör reningsverket. Degeberga avloppsreningsverk ligger sydöst om tätorten och har sedan 2020 en förbättrad reningsteknik. Reningsverket kan med hjälp av aktivt kol rena avloppsvattnet och minska utsläppet av vissa läkemedelsrester till havet med mer än 90%.

Vattenkemi

I Segesholmsån är vattentemperaturen i ån är låg året runt, vilket indikerar stort tillskott på grundvatten. I samarbete med C4 Teknik, Kristianstads kommun, har vattenrådet installerat en automatisk flödesmätare i ån vid Degeberga. Flöde, temperatur och vattennivå redovisas fyra gånger i timmen.

Varje månad mäts vattenkvaliteten. Höga näringshalter påverkar djur- och växtlivet i ån och den kan få en låg syremättnad och igenslamning som konsekvens.