Bottenfauna i Österlenåarna 2014

Bottenfauna i Österlenåarna 2014

Åtta bottenfaunalokaler i sju vattensystem ingår i kontrollprogrammet för Österlenåarna
som pågått sedan 2007. I denna rapport redovisas inledningsvis sammanfattande data för alla
lokalerna och därefter redovisas varje vattensystem för sig, med lokalbeskrivningar,
kommentarer och artlista. Ansvarig för bottenfaunaundersökningarna har varit Jan Pröjts,
Ekologgruppen i Landskrona AB. Metodiken finns redovisad i ett särskilt dokument.
Provtagning har skett i oktober 2014.