Rörums norra å

Avrinningsområde Rörums norra å.

Allmänt

Rörums norra å har ett litet avrinningsområde med både skogs- och jordbruksmark. Ån rinner delvis genom Stenshuvuds nationalpark där de träd som fallit över ån får ligga kvar och sakta brytas ner. Rörums norra å visar en rik bottenfauna och fina lek- och uppväxtplatser för havsvandrande öring. Längs ån vistas även flera sällsynta fåglar och insektsarter. 

Den stora fallhöjden gör att det finns gott om forsande sträckor där vattendraget strömmar genom en ravin som omges av ädellövskog (nyckelbiotop). De gräsbevuxna skyddszonerna längre nedströms används oftast som betesmark. Biflödena är både delvis kanaliserade och kulverterade och vissa avsnitt saknar skyddszoner helt. Åkarpsån, ett av biflödena, rinner huvudsakligen genom jordbrukslandskap. 

Avrinningsområde 18 km2
Antal biflöden2
KommunerSimrishamn
Vattendragets längd 19 km
Antal sjöar/sjöareal0
Högsta punkt 175 möh
Ekologisk statusMåttlig
Kemisk status (med mindre krav)Uppnår ej god

Vattenkemi

Det kraftigt övergödda vattnet från den omgivande marken blandas med stora mängder grundvatten och leder till att vattnet i ån är kallt och näringsrikt. Höga näringshalter i vattnet leder till en stor produktion av djur- och växtliv. När det bryts ner kan låga syrgashalter uppträda och det organiska materialet slammar igen bottnarna. 

Biologi

Den varierande flödeshastigheten påverkar åns djur- och växtliv, där olika arter med olika krav kan leva tillsammans. Strömmande å-sträckor är rena från slam och har steniga bottnar vilket är gynnsamt för öring och föroreningskänsliga arter som bäcksländelarver. Vid avsnitt där syrgashalterna är låga och ån slammar igen dominerar föroreningståliga arter. 

I Rörums norra å förekommer bland annat öring, elritsa och bäcknejonöga. Elritsan är en art som är försurningskänslig, och som nästan uteslutande finns i klart rinnande vatten. 

Den sällsynta nattsländelarven Ecclisopteryx dalecarlica har påträffats i ån. Dessutom förekommer de känsliga bäckbagge-arterna Elmis aenea och Limnius volckmari

Inom avrinningsområdet finns både långbensgroda och lövgroda samt flera hasselmuslokaler.

Naturvärden

Mest känd av de lokala områdena är Stenshuvuds nationalpark, som är ett storslaget naturområde med särskilda geologiska och biologiska värden och som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Området runt Skogsdala/Björkenäs är även ett naturreservat, natura 2000 område, riksintresse för naturvård och har utökat strandskydd.

Både Hedenlund och Åkarp är viktigt ur bevarandesynpunkt för bland annat hasselmus. Där finns både ädellövskog, lövskogslund och hagmarksskog som är klassat som naturvärde.

Fler skyddsvärda skogsområden finns vid Åkarp där det finns både blandskog och en sumpskog som domineras av al. 

Påverkan

Inom avrinningsområdet finns varken någon större industri eller reningsverk. Avfallsanläggningen, Åkarpstippen, som togs i bruk på 1950-talet är sedan 1975 nedlagd. Genom området går ett kulverterat dike som avvattnar tippen, där gran planterades. Tippen har riskklass 2, vilket betyder att lakvattnet ska undersökas med avseende på i första hand miljöstörande ämnen.

Ett flertal enskilda avlopp finns inom avrinningsområdet och kan innebära påverkan på vattendraget genom förhöjda närsalthalter till vattendraget. Intensiv djurhållning kan också vara en påverkansfaktor.