Bottenfauna

Bottenfaunan i åarna på Österlen

Dagsländelarv

Dagsländelarv – Foto: Richard Nilsson

Bottenfauna är de djur som lever i anknytning till vattendragens botten. Det är olika insektslarver, iglar, maskar, kräftdjur, skalbaggar, snäckor och musslor. De utgör på många sätt en grundläggande funktion i ett vattendrag.

Bottenfaunans sammansättning och mångfald, god eller dålig, är därför ofta ett bra sätt att beskriva ett vattendrags karaktär och dess ekologiska status. Bottenfaunan är i sin tur en viktig föda för fiskar och fåglar som lever i anknytning till vattnet. Om någon art eller grupp av bottenfaunan försvinner från det ekologiska samhället får detta därför ofta konsekvenser för andra arter.

Om belastningen av föroreningar blir mycket kraftig eller vattendragets naturliga struktur förstörs, till exempel genom ovarsamma rensningar och kanaliseringar, får man till slut ett ekologiskt system som endast består av ett fåtal tåliga arter.

Många arter inom bottenfaunan lever i vattnet under längre perioder. Vissa sländor lever som larver i vattendrag i fem år. Musslor kan leva ännu längre. Detta gör att undersökningar av bottenfaunan kan vara ett bra mått även på den lite mer långsiktiga vattenkvaliteten. Genom att regelbundet ta prover på djursamhället kan man således avspegla påverkan på vattenmiljön en längre tid tillbaka, medan exempelvis kemiska prover snarare ger en ögonblicksbild av vattenkvaliteten.

I åarna på Österlen finns det på många sträckor en artrik och individrik bottenfauna. Andra delar är mer påverkade av grävningar och föroreningar, vilket ger en artfattig bottenfauna.

Under våren 2006 lät Österlens Vattenråd göra en genomgång av hittills gjorda undersökningar och dessutom gjordes provtagningar på många ställen i de större åarna. Resultaten redovisas å för å i rapporterna nedan. Undersökningarna är också underlag för  de årliga provtagningarna.

Resultaten från undersökningarna kan användas för att få en bild av hur vattendraget mår. Detta görs genom att räkna på olika index. Läs gärna mer om detta på vår sida om Bottenfauna som miljöindikator.

Dokument

Rapporter

Bottenfauna i Österlenåar 2021
Bottenfauna i Österlenåar 2020
Bottenfauna i Österlenåar 2019
Bottenfauna i Österlenåar 2018
Bottenfauna i Österlenåar 2017
Bottenfauna i Österlenåar 2016
Bottenfauna i Österlenåarna 2015
Bottenfauna i Österlenåarna 2014
Presentation av undersökningarna 2014
Bottenfauna i Österlenåarna 2013
Bottenfauna i Österlenåarna 2011
Bottenfauna i Österlenåarna 2009
Bottenfauna i Österlenåarna 2008
Bottenfauna i Österlenåarna 2007

Sammanställning av bottenfaunaundersökningarna i Österlenåarna 2009-2010

Artlistor

Artlistor 2021
Artlistor 2017
Artlistor 2015
Artlistor 2014
Artlistor 2013
Artlistor 2011
Artlistor 2009
Artlistor 2008
Artlistor 2006

Lokalerna

Segesholmsån
Julebodaån
Verkeån
Klammersbäck
Rörums norra å
Rörums södra å
Tommarpsån

Kiselalger (påväxt)

Kiselalger i Klammersbäck 2009
Metodik för kiselalgundersökning i Klammersbäck 2009
Kiselalger 2009 – En sammanfattande redovisning

Metodik för bottenfaunaprovtagning

Metodik för bottenfaunaundersökningarna

Provlokalernas positioner

Inventerade lokaler 2006
Provlokaler för bottenfauna i recipientkontroll 2007-2009
Provlokaler för bottenfauna i recipientkontroll 2010-