Bottenfauna i Österlenåar 2020

Provtagning har skett i oktober 2020. Flödena var normala under provtagningen, men hade varit låga en längre period under sommaren före provtagningen, vilket kan ha påverkat resultatet på vissa lokaler.

Artantalen 2020 var höga eller måttliga på provpunkterna. Ingen lokal uppnådde mycket högt artantal denna säsong (45 taxa eller över). Högst artantal uppnåddes i Tommarpsån, NV Gårdlösa med 38 taxa. Det högsta antalet sländarter (EPT-index) noterades i Julebodaån och Rörums södra å med 19 arter. Liksom 2018 och 2019 var artantalet relativt lågt på flera provpunkter, förmodligen en effekt av låga flöden sommartid.