Oderbäcken

Avrinningsområdet för Oderbäcken.

Allmänt

Oderbäcken är ett litet vattendrag som mynnar till Hanöbukten strax norr om Baskemölla. Längs bäcken går en del promenadstråk genom Tjörnedalas strövområde där en varierad natur lockar många besökare. Där ligger också Tjörnedala gård där fiske av ål var en viktig del av försörjningen.  

Biologi

Marken kring Oderbäcken är fuktig och al och ask dominerar. Det finns ett rikt fågelliv med spillkråka, hackspett och andra hålbyggande arter som häckar i området.

Betande djur är en förutsättning för den speciella flora som växer på strandängarna.

Naturvärden

Skånes ostkust är känd för havsöringsfiske, särskilt under vårvintern men det gäller fiskeförbud mellan september och december. 

Avrinningsområdet är kuperat och består av småskaligt kulturlandskap med ängar, åker och ädellövskog med höga naturvärden. Det gäller strandskydd längs bäcken i söder men för övrigt saknas formellt skydd.