Recipientkontrolldata för maj 2024

Konsulten har levererat analysresultaten från årets tredje provtagningar. Proverna togs 21 maj. Konsultens noteringar om provtagningarna och länk till data följer nedan.

Väder

Vid provtagningstillfället var det uppehåll. Från 5/5 och fram till provtagningstillfället har inte någon nederbörd registrerats i området.

Näringstillstånd/eutrofiering

Totalkvävehalterna bedömdes som höga till mycket höga.

Fosforhalterna var måttligt höga till höga i vattendragen men i Verkeån vid SO Önneköp samt vid biflödet från Christinehof (VE16 och VE19) var fosforhalterna mycket höga.

Ljusförhållanden

I Segesholmsån (SE1) var vattnet obetydligt grumligt medan det var starkt grumligt vatten i Verkeån (VE16, VE19 och VE20) och i Rörums södra å (RS2). Vid övriga provpunkter var vattnet måttligt till betydligt grumligt.

I Julebodaån (JU2), Segesholmsån (SE2) samt i Tommarpsån (TO2) var vattnet svagt färgat. I övrigt var vattnet måttligt till starkt färgat.

Syretillstånd och organiskt material

Vattnet var syrerikt på samtliga provtagningsstationer.

Halten totalt organiskt material (mätt som TOC) var mycket hög i Verkeån uppströms Illstorp (VE20) och vid biflödet fråt från Christinehof (VE19).

Metaller

Höga halter kadmium och måttligt höga halter zink och bly uppmättes i Rörums södra å nedströms St Olof ARV (RS2).

Ladda ned data