Träd längs vattendrag

Träd längs vattendragEn trädridå av lövträd som al och ask skuggar vattendraget. Eftersom ljusinsläppet minskar blir produktionen av vattenväxter och alger mindre och vattendraget växer inte igen. Löv som faller ner blir till viktig föda för smådjur på botten som exempelvis sländelarver. Smådjuren utgör sedan en viktig födokälla för fisk och fågel.

Träden skuggar vattnet och håller på så sätt nere temperaturen. Vid lägre temperatur kan mer syre vara löst i vattnet och både smådjur och fisk trivs bättre. Fisk som öring kan gömma sig under alrötter och nedhängande grenar och kan på så sätt undgå att bli uppätna av t. ex. rovfåglar.

Trädridåer har ytterligare funktioner. Eftersom de kan bilda pärlband i landskapet utgör de viktiga spridningskorridorer för växter och djur. Trädrötterna binder samman åkanten, vilket motverkar erosionsskador och näringsläckage.

Alrötter i vatten