Fisk

I vattendragen som ingår i Österlens Vattenråd har man genom elfisken sedan 1950-talet hittat sammanlagt sjutton olika arter av fisk. I det elfiske som vattenrådet lät genomföra under 2006 hittades sammanlagt tio arter. Arter som inte påträffats på senare tid i vattendragen är till exempel lake och id.

Öring förekommer rikligt i samtliga vattendrag. Havsvandrande öring finns upp till definitiva vandringshinder, och uppströms finns stationär öring. Andra vanligt förekommande arter är stensimpa, elritsa, ål och nejonöga.

Läs mer om fisk och fiske i vattendragen i rapporten Fiskar och fiske i nio Österlenåar (pdf-fil 1,9 MB).

I det löpande programmet framöver finns det för närvarande bara ekonomiskt utrymme för elfiske i Tommarpsån. Dock ingår Verkaån i den nationella miljöövervakningen och provfisket bekostas då av staten.

Resultat elfiske

Fiskundersökningar i Tommarpsån 2007 (PDF, 820 KB)
Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2008 (PDF, 1,2 MB)
Fiskundersökningar i Tommarpsån 2009 (PDF, 890 KB)
Sammanställning av fiskundersökningar i österlenåarna 2009 (PDF, 685 KB)
Fiskundersökningar i Tommarpsån 2010 (PDF, 873 KB)
Fiskundersökningar i Tommarpsån 2011 (PDF, 902 KB)
Fiskundersökningar i Tommarpsån 2012 (PDF, 891 KB)
Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2013 (PDF, 1 MB)
Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2014 (PDF, 1,5 MB)
Presentation av fiskundersökningar 2014
Fiskundersökningar i Tommarpsån 2015 (PDF, 866 KB)
Fiskundersökningar i Tommarpsån 2016 (PDF, 952 KB)
Fiskundersökningar i Tommarpsån 2017 (PDF, 1 MB)
Fiskundersökningar i Tommarpsån 2018 (PDF, 1,3 MB)
Fiskundersökningar i Tommarpsån 2019 (PDF, 1,3 MB)
Fiskundersökningar i Tommarpsån 2020 (PDF, 1,2 MB)

Stensimpa