Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2014

Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2014

Under 2014 har elfiskeundersökningar utförts på 3 lokaler inom Tommarpsåns avrinningsområde på uppdrag av Österlens Vattenråd. Vattendrag som har undersökts är Tommarpsån, Kippabäcken och Komstadån. Fem olika fiskarter och en kräftart registrerades vid provfisket. Måttligt till höga tätheter av öring (Salmo trutta) registrerades på lokalerna i Tommarpsån och Kippabäcken, vilket visar på en låg påverkansgrad. Lokaler med avsaknad av öring eller med mycket låga tätheter indikerar på en negativ påverkan. Lokalen i Komstadån bedöms ha en betydande påverkan på grund av frånvara av öring vid fisket 2014. Tätheten av andra fiskarter som elritsa (Phoxinus phoxinus) och stensimpa (Cottus gobio) var däremot hög på lokalen i Komstadån. Stensimpa fångades även på lokalerna i Tommarpsån och i Kippabäcken, dock i låga tätheter. Stensimpa har vid tidigare undersökningar påträffats i låga tätheter i Kippabäcken men bara vid ett tillfälle i Tommarpsån (2011).

Sammanfattningsvis framgår det av 2014 års elfiske att relativt stabila förhållande råder för fiskfaunan i Tommarpsån och Kippabäcken. Dessa lokaler klassas med god ekologisk status. Lokalen i Komstadån klassas med måttlig ekologisk status. Utöver öring, elritsa och stensimpa har förekomst av gädda (Esox lucius), nejonöga (Lampetra spp.) och signalkräfta (Pasifastacus leniusculus) påvisats vid 2014 års elfiskeundersökning.

Inom Verkaån har sex lokaler provfiskats under 2014, resultat från fem lokaler har sammanställts. Dessa är belägna från åns nedre delar (ca 2 km från åns mynning i havet) och upp till Hallamölla, vilket utgör vandringshinder för havsöring. Lokalerna i Verkaån visar på en låg påverkansgrad. Tre lokaler klassas till god, en lokal till hög och en lokal till måttlig ekologisk status. Öring och stensimpa erhölls på samtliga lokaler. Andra arter som registrerades var elritsa, lax (Salmo salar), nejonöga och ål (Anguilla anguilla).