Om oss

Österlens Vattenråd är en frivillig medlemsorganisation för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och privatpersoner, som har intresse i vården och nyttjandet av Österlens vattenmiljöer.

Syftet med vattenrådet är att samverka kring provtagning, den så kallade recipientkontrollen av åarna och vattenvård. Vattenrådet ska också svara upp mot de lokala behov som finns inom den svenska vattenförvaltningen och i detta kunna fungera som samråds- och remissorgan gentemot vattenmyndigheten.

Genom ökad kännedom om åarna och vad som har betydelse för livet i och intill vattnet, hoppas vi medverka till att åarnas ekologiska värden utvecklas och blir till fortsatt glädje för både boende och besökare på Österlen. Detta kan inte ske utan att de som bor och verkar i området spelar en aktiv roll.

VATTENRÅDETS ÄNDAMÅL ÄR ATT

 • skapa ett helhetsperspektiv på vattenresurserna
 • utgöra ett forum för samverkan för alla aktörer som berörs av vattenfrågor
 • verka för att värna och förbättra vattenmiljöernas kvalitet
 • övervaka kvaliteten och utnyttjandet av Österlens vattenmiljöer med hänsyn till kommunernas, näringslivets, jord- och skogsbrukets, fiskets, naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen
 • vara kontakt- och rådgivande organ angående kontroll, vård och utnyttjande av vattenmiljön.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Österlens vattenråds arbetsområde

Österlens vattenråds verksamhetsområde. Kartan inkluderar delavrinningsområden.

Vattenrådets geografiska verksamhetsområde omfattar hela avrinningsområde från och med Segesholmsån i norr till Kvarnbybäcken i söder inklusive kustområden som avvattnar direkt till havet.

ARBETSUPPGIFTER

 • vara samrådsorgan gentemot vattenmyndigheten
 • vara remissorgan i vattenfrågor gentemot kommuner och myndigheter
 • bistå vattenmyndigheten/länsstyrelsen i utarbetandet av miljömål/miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner
 • bidra i kommuners och andra myndigheters arbete med vattenfrågor
 • initiera, samordna och medverka i genomförandet av åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten, ökar naturligheten, gynnar biologisk mångfald och främjar rekreationsintressen i och vid områdets vattenmiljöer
 • planera och utföra kontinuerlig kontroll av Österlens vattendrag avseende ekologisk status, tillstånd, föroreningsbelastning och föroreningstransport (samordnad vattenkontroll) samt annan miljöövervakning vid behov
 • informera om och bistå med rådgivning i vattenfrågor
 • med rådgivning medverka till att villkoren i meddelade beslut som rör Österlens vatten uppfylles
 • initiera eller vidta de utredningar som erfordras som underlag för att lösa ovan nämnda uppgifter.

Ladda ner och vår folder om Österlens vattenråd. Vidarebefordra gärna till någon du kan tänka dig är intresserad.