Vattendirektivet

 

EU:s ramdirektiv för vatten 

EU antog år 2000 ramdirektivet för vatten för skydd och förvaltning av unionens vattentillgångar. De europeiska vattnen ska kartläggas och åtgärdsprogram och en förvaltningsplan antas. Syftet är främst att förhindra en försämring och uppnå en god kemisk och ekologisk status för alla ytvattenförekomster. En god vattenstatus ska uppnås senast 2027.

Ansvaret för arbetet med vattendirektivet ligger i Sverige främst på de fem vattenmyndigheterna. Österlen ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt där även länsstyrelserna har ett stort ansvar.

Vattenmyndigheterna har lanserat en organisationsform för att samla alla aktörer på en neutral mötesplattform som kallas vattenråd. 

Vattenråden utmärker sig bra som samverkansplattform kring vattendragen. Behovet av neutrala mötesplatser är stort och vattenråden verkar med helhetssyn i avrinningsområdet från källa till hav. Genom att inkludera olika intressegrupper – kommuner, industrier, företag, markägare, föreningar och privatpersoner – kan en gemensam dialog leda till förstärkt lokal samverkan som i sin tur är viktigt för att skapa en långsiktighet i arbetet.

Vattendrag är levande och dynamiska system som förändrar sig och gör vattenvård till en process som ständigt behöver utvecklas.

Läs mer om Havs- och Vattenmyndigheten och ramdirektivet för vatten här

Foto: Jesper B. Rengbrandt