Mätning

Vattenkvalitet

Vattenrådet samordnar ett provtagningsprogram som omfattar mätningar i de tio Österlenåarna. Det ingår mätningar av temperatur, syrgashalt, kväve, fosfor, konduktivitet, turbiditet, absorbans och TOC (totalt organiskt kol).

Dessutom undersöks de djur som lever på bottnarna (bottenfauna) och fiskbestånd i de större vattendragen.

Karta över provtagningspunkterna

Ladda ner kartan (pdf)