Vattenföring

De vattendrag som ingår i Österlens vattenvårdsförbund är alla små efter svenska förhållande. Även efter skånska förhållanden är de flesta små, undantaget Verkaån och Tommarpsån. Under sommaren blir vattenföringen ofta låg, vilket kan vara en stor påfrestning för djur och växter i vattendragen. Detta kan förvärras om man pumpar bort vatten för bevattning och annat.

Flödesmätningar i Julebodaån och Segeholmsån

I samarbete med C4 Teknik, Kristianstads kommun har vattenrådet installerat automatisk flödesmätning i Julebodaån (vid Maglehem) och Segesholmsån (i Degeberga). Flöde, temperatur och vattennivå redovisas en gång i timmen i Julebodaån och fyra gånger i timmen i Segesholmsån.

Klicka här för att komma till en karta och välj mätstation. Det finns också möjlighet att ladda ner mätvärdena i excelformat. Mätstationer och dataservice utförs av företaget Luode Consulting.

Vattenrådet har som målsättning att anlägga mätstationer i fler vattendrag, men kostnaden är relativt hög.

Flödesmätningar i Julebodaån 2017
Flödesmätningar i Segeholmsån 2017

Bevattning

Länsstyrelsen i Skåne län har fastställt riktlinjer för vattenuttag till bevattning mm från vattendragen i Skåne. För vattendrag i kategori A (särskilt värdefulla) kan uttag inte ske vid flöden under 30 % av årsmedelvattenföringen. För vattendrag i kategori B (övriga) kan uttag inte ske när vattenföringen understiger 25 liter per sekund och meter åbredd, baserat på vattendragets bredaste punkt från uttagsstället och nedströms.

Inom Österlens Vattenråd ingår i kategori A följande vattendrag: Segesholmsån, Julebodaån, Verkaån (med biflöden), Rörums norra å, Rörums södra å samt Tommarpsån (med biflöden). I kategori B ingår övriga vattendrag, exempelvis Klammersbäck, Mölleån och Kvarnbybäcken.

Mätningar

För att bättre kunna följa riktlinjerna är det önskvärt att vattenföringen mäts i alla vattendrag. Det är önskvärt även för att allmänt kunna följa vattenföringen, som är en viktig faktor för hur vattendragen mår. Om man vet vattenföringen kan man dessutom räkna ut mängderna (transporten) av olika föroreningar utifrån de halter som analyserats.

Det finns också data från SMHI:s mätstation vid Hallamölla i Verkeån. Vattenrådet har sammanställt data här:

Hallamölla årsmedelflöde 1975-2007 (pdf, 18 kb)
Hallamölla månadsflöde 1975-2007(pdf, 15 kb)
Hallamölla diagram dygnsflöde 2000(pdf, 17 kb)
Hallamölla månadsflöde 1975-2007(Excelblad, 92 kb)