Markanvändning

Skogsbruk

Det är viktigt hur skogen sköts intill vatten. Om man vid avverkning av skog intill ett vattendrag är oförsiktig och låter slam och jord från skogsmarken spolas ut i vattnet, får det förödande konsekvenser för djurlivet i bäcken. Många sländelarver t.ex. är mycket känsliga för sådan påverkan. Bottnarna slammas igen och öringen trivs inte längre.

Olika typ av skog påverkar vattenkvaliteten olika i bäckar och vattendrag. Skog dominerad av gran och tall påverkar marken så att pH blir lägre och ämnen som exempelvis aluminium kan lösas ut till vattendraget. Aluminium är skadligt för de organismer som lever i vattnet. Lövskog däremot har inte denna inverkan utan kan t.o.m. förbättra pH-situationen i marken. Därför är det bra att man sparar kantskog med löv intill vattendrag och att man minskar andelen barrskog i skogsmarkerna.

– Läs mer om trädridåer längs vattendrag.

Jordbruk

Jordbruksmarken påverkar vattnet mycket genom näringsläckage från åkrar och erosionsskador från betesdjur. Man kan förbättra situationen genom att anlägga skyddszoner längs vattenmiljöerna.

Odlad mark tillförs ofta mer näring än vad växterna kan ta hand om. Den överflödiga näringen i form av först och främst kväve och fosfor transporteras sedan med markvattnet ut till närmaste dike, bäck eller vattendrag. Gör jordanalys för rätt gödselgiva!

Mycket av de skånska vattendragen ligger under mark. Vattnet har i jordbrukslandskapet ofta lagts under mark i dräneringsrör. Flödet blir snabbare och vattnet drar med sig mycket jord och slam. Med jorden och vattnet följer det med mycket näring som förs vidare ut i vattendraget.

Erosionsproblematik

Ett annat problem är när betesdjur trampar upp kanterna längs ån när de ska komma till att dricka. Särskilt problematiskt blir det om åkanterna samtidigt är sluttande.

Skyddszoner

För att minska effekterna av erosion och näringsläckage kan man anlägga skyddszoner. En gräs och buskbevuxen remsa närmast ån minskar avrinningen och växtligheten tar upp näring så att näringsläckaget till ån minskar.