Februari månads recipientkontroll

Konsulten har levererat analysresultaten från årets första provtagningar. Proverna togs 19 februari. Konsultens noteringar om februariprovtagningarna och länk till data följer nedan.

Väder

Det föll 0,6 mm nederbörd den 19/2. Dagen innan föll 9,4 mm. Den 17/2 var det uppehåll men mellan 11/2 – 16/2 föll mellan 0,5 – 5,8 mm varje dag.

Näringstillstånd/eutrofiering

Totalkvävehalterna bedömdes generellt som mycket höga men i Tommarpsån vid Hamnabro (TO2) var kvävehalten extremt hög och i Verkeån biflöde från Christinehof (VE19) var kvävehalten hög.

Fosforhalterna var måttligt höga till höga i vattendragen men i Verkeån SO Önneköp (VE16) samt Tommarpsån vid Hamnabro (TO2) var fosforhalten mycket hög.

Ljusförhållanden

Vattnet var måttligt till betydligt grumligt i vattendragen förutom i Tommarpsån vid Hamnabro (TO2) vars vatten var starkt grumlat. Starkt färgat vatten var det i Verkeån (VE16, VE20, VE7).

Syretillstånd och organiskt material

Vattnet var syrerikt på samtliga provtagningsstationer. Halten totalt organiskt material (mätt som TOC) var framför allt måttligt höga till höga. Mycket höga TOC-halter var det i Verkeån uppströms Illstorp (VE20).

Metaller

Det var måttligt höga halter av kadmium och bly i Verkeån (VE1). Höga halter kadmium och måttligt höga halter zink och bly uppmättes i Rörums södra å nedströms St Olof ARV (RS2).

Ladda ned all data från 2024 års vattenkemiska undersökningar.