Kvarnbybäcken

Karta över Kvarnbybäckens avrinningsområde

Allmänt

Kvarnbybäcken är en liten näringsrik bäck som rinner genom ett intensivt odlat jordbruksområde. Vid bäckens mynning ligger Skillinge, områdets största tätort. 

Bäcken är till stora delar kanaliserad och sänkt och norr om Ö Hoby är bäcken kulverterad och saknar skuggande vegetation. Den sista kilometern före mynningen slingrar sig ån och omges av betesmark med enstaka buskar.  

Avrinningsområde20 km2
Antal biflöden2
KommunerSimrishamn
Vattendragets längd 11 km
Huvudfårans längd 4 km
Antal sjöar/sjöareal0
Högsta punkt 70 möh
Ekologisk och kemisk statusEj klassad

Vattenkemi

Vattnet i ån är mycket näringsrikt och relativt kallt året om. Den höga halten av näringsämnen i vattnet härstammar sannolikt från den omgivande jordbruksmarken, bristfälliga gödselanläggningar och icke-godkända enskilda avlopp. Bäcken är tack vare den kalkrika berggrunden inte känslig för försurning. 

Biologi

Vid vissa sträckor av ån finns lekbottnar för öring som vandrar upp under lekperioden. Ål, spigg och skrubba har påträffats i ån.

Bland de bottenlevande djuren dominerar fjädermygglarver (Chirononomidae) och sötvattensmärlor (Gammarus sp.). Sammansättningen av bottenfaunan domineras av djur som är typiska för kraftigt påverkade jordbruksvattendrag.

Häger, gräsand, gravand, rörhöna och sävsparv finns i området. 

Naturvärden

Inom avrinningsområdet finns delar av ett större sammanhängande åssystem som heter Hörupsåsen. Nedanför åsen finns bland annat fuktäng med intressant flora. 

Parken, allén och dammen vid Glimmingehus utgör tillsammans med Tore mosse, Glivarpa mosse och strandängarna vid Skillinge, mycket värdefulla områden i det övrigt utarmade landskapet. Stora delar av området saknar formellt skydd. Det finns rester av ängsvegetation, ett fint rikkärr och många öppna vattenytor. På några ställen trivs majnycklar, ängsnycklar, majviva och kärrknipprot tillsammans med en variation av fåglar och groddjur, medan de obetade områdena växer igen med buskar. Hela området genomkorsas av stora diken varav de flesta är kulverterade.

Påverkan

Inom avrinningsområdet finns varken någon större industri eller något reningsverk. I Lunnasjöbäckens källområde ligger en nedlagd avfallsanläggning. Det nedlagda kommunala avloppsreningsverket i Borrby används idag som pumpstation. Det kan dock förekomma bräddning till ån där orenat avloppsvatten leds direkt till ån vid hög nederbörd.

Hela avrinningsområdet är starkt jordbrukspåverkat och tillförsel av gödsel och bekämpningsmedel är ett direkt hot mot livet i ån.  Kanalisering och utdikning av marken leder till att vattnet inte lagras i marken utan snabbt transporteras till Hanöbukten i Östersjön. En snabb transport av vattnet ökar även risken för erosion av kanter och igenslamning av bottnar med organiskt material.

Kvarnbybäcken vid Ö Hoby