Recipientkontrollen för april 2024

Konsulten har levererat analysresultaten från årets andra provtagningar. Proverna togs 24 april. Konsultens noteringar om provtagningarna och länk till data följer nedan.

Väder

Vid provtagningstillfället var det uppehåll. Under de fyra föregående dagarna föll 0,2 mm regn i området.

Näringstillstånd/eutrofiering

Totalkvävehalterna bedömdes generellt som höga till mycket höga men i Tommarpsån biflöde från Hammenhög (TO8) och i Kvarnbybäcken (KV1) var kvävehalten extremt hög.

Fosforhalterna var måttligt höga till höga i vattendragen men i Verkeån SO Önneköp (VE16), Tommarpsån vid Listarumsån (TO13), Klammersbäck (KL3) och Mölleån (MÖ1) var fosforhalten mycket hög.

Ljusförhållanden

Vattnet var starkt grumligt i Verkeån biflöde från Christinehof (VE19) och Tommarpsån vid Hamnabro (TO2). Starkt färgat vatten var det i Verkeån (VE16, VE19, VE20) samt i Rörums södra å nedströms St Olof ARV (RS2).

Syretillstånd och organiskt material

Vattnet var syrerikt på samtliga provtagningsstationer.

Halten totalt organiskt material (mätt som TOC) var låg i Julebodaån och i Segesholmsån samt i Tommarpsån vid Hamnabro (TO2). I övriga provpunkter var TOC-halterna främst måttligt höga till höga. Mycket höga TOC-halter var det i Verkeån vid SO Önneköp (VE16) och uppströms Illstorp (VE20).

Metaller

Det var måttligt höga halter av kadmium och bly i Verkeån (VE1). Höga halter kadmium och måttligt höga halter zink och bly uppmättes i Rörums södra å nedströms St Olof ARV (RS2).

Ladda ned data