Fiskar

Här presenterar vi några av de fiskarter som förekommer i åarna på Österlen

Öring

Öring (Salmo trutta)

Längs hela kuststräckan går havsöring upp i åarna för att leka. På hösten, när detta sker, kan man få se ett verkligt skådespel. Öringen trivs i kalla, beskuggade vattendrag som är syrerika och har rena sand- och grusbottnar. Arten är dock flexibel och förekommer även i miljöer med viss organisk förorening.

ElritsaElritsa (Phoxinus phoxinus)

Elritsan, som lever i stim, hittar man främst i klart, rinnande vatten. Arten har mycket stora krav på sin livsmiljö och tål inte någon nämnvärd försurning. Generellt kan sägas att ett bra öringvatten också har goda betingelser för elritsan. Fram till mitten av 1900-talet fanns arten i många av Skånes åar och bäckar, men under de senaste 30 åren har arten minskat avsevärt.

StensimpaStensimpa (Cottus Gobio)

En relativt ovanlig art som är något av en karaktärsart för de här åarna. Arten har relativt tydliga biotopkrav, den är t ex relativt känslig för störningar i form av organisk påverkan. Den kräver bottnar rena från organiskt material och ett rent, syrerikt vatten.

Teckningar: Linda Nyman

Andra arter man kan hitta i åarna är till exempel: Abborre (Perca fluvialtilis), gädda (Esox lucius), mört (Rutilus rutilus), ål (Anguilla anguilla), grönling (Barbatula barbatula), småspigg (Pungitius pungitius) och braxen (Abramis brama)