Vattenkemi

Vattenkemi

Provtagningsprogrammet omfattar mätningar på 19 platser i de nio Österlenåarna. De vattenkemiska parametrarna som provtas är temperatur, konduktivitet, turbiditet, absorbans, TOC (totalt organiskt kol), syrehalt, kväve och fosfor. Läs mer om de olika parametrarna nedan.

Resultaten från provtagningarna

Resultat vattenkemi 2007 (PDF, 166 KB)
Resultat vattenkemi 2008 (PDF, 142 KB)
Resultat vattenkemi 2009 (PDF, 142 KB)
Resultat vattenkemi 2010 (PDF, 332 KB)
Resultat vattenkemi 2011 (PDF, 171 KB)
Resultat vattenkemi 2012 (PDF, 230 KB)
Resultat vattenkemi 2012 (XLSX, 65 KB)
Resultat vattenkemi 2013 (PDF, 228 KB)
Resultat vattenkemi 2013 (XLSX, 67 KB)
Resultat vattenkemi 2014 (XLSX, 74 KB)
Resultat vattenkemi 2015 (XLSX, 68 KB)
Resultat vattenkemi 2016 (XLSX, 73 KB)
Resultat vattenkemi 2017 (XLSX, 67 KB)
Resultat vattenkemi 2018 (XLSX, 76 KB)
Analysresultat från recipientkontrollen 2019 (XLSX, 19 KB)
Analysresultat från recipientkontrollen 2020 (XLSX, 44 KB)
Analysresultat från recipientkontrollen 2021 (XLSX, 19 KB)
Årsrapport recipientkontroll 2022 (PDF 7 MB)
Analysresultat från recipientkontrollen 2023 (XLSM, 742 KB)

Sammanställning vattenkemidata 2007-2014 (XLSX, 314 KB)

Parametrar som provtas i vattenkemin

Temperatur

En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen. Därför bör man spara träd och buskar utmed ett vattendrag, åtminstone på den södra sidan.

Konduktivitet

Konduktivitet är ett ämnes eller materials elektriska ledningsförmåga. I vårt fall vattnets ledningsförmåga. Beskriver hur pass föro- renat ett vatten är. Ju mer närsalter ett vatten innehåller desto lättare leder det elektricitet. En låg konduktivitet visar på ett rent vatten. Men en hög konduktivitet kan också vara naturlig i ett kalkrikt vattendrag. Mäts i milliSiemens per meter (mS/m).

Turbiditet

Är detsamma som grumlighet. Om det finns partiklar i vattnet minskar sikten och ljuset möjlighet att nå ner till botten. En låg turbiditet visar på ett rent och klart vatten. Hög turbiditet kan det det ofta bli vid häftiga regn och snösmältning. Mäts i FNU.

Absorbans

Vattnets färg. Det är oftast bra med en låg vattenfärg, det visar att vattnet är klart och inte innehåller för mycket humus. Hög vattenfärg blir det ofta när vattnet kommer från skogar och mossar.

TOC

TOC står för totalt organiskt kol och är ett mått på mängden syreförbrukande ämnen. Höga halter TOC riskerar att skapa syrebrist när de organiska ämnena bryts ner.

Syrehalt

Låga syrehalter kan det bli vid utsläpp av syretärande ämnen och vid låg vattenföring.

Kväve och fosfor

Kväve och fosfor finns i gödningsmedel. Ämnena bidrar till igenväxning och algblomning. Halterna kan variera under året efter nederbörd och jordbruksdrift.