Klammersbäck

Klammersbäck är en näringsrik å som slingrar sig snabbt genom ett glest befolkat område. Bäcken omges av skuggande träd och buskar och det har gjorts en del restaureringsarbeten för att förbättra förutsättningarna för djurlivet i ån. 

Karta över avrinningsområde

Vattentemperaturen ligger jämn och låg året om vilket gynnar havsöringen. Klammersbäck är dock en väldigt näringsrik å med ökad tillväxt av djur och växter. När dessa dör och bryts ner, används mycket syre och rena steniga bottnar kan slamma igen. Detta har i sin tur en negativ påverkan på fisk och övrigt djur- och växtliv i ån. 

Skyddszoner längs vattnet utnyttjas ofta som betesmark vilket kan också leda till ökad erosion av kanterna eftersom de betande djuren trampar ner kanterna. 

Näringsämnen läcker från övergödd jordbruksmark och avloppsreningsverket i Ravlunda. Även bristfälliga enskilda avlopp och gödselanläggningar påverkar vattenkvalitén i ån.   

Biologi 

Havsöring går varje höst upp i ån för att leka. Det finns flera bottenlevande smådjur som den sällsynta husbyggande nattsländelarven Ecclisopteryx dalecarlica, som är känslig för föroreningar. För övrigt finns många bottendjur som tyder på kraftigt jordbrukspåverkat vatten.  

Forsärla, som lever av olika vattenlevande insektslarver, förekommer i området såväl som den fridlysta lövgrodan. 

Naturvärden 

Klammersbäcks dalgång utmärks av fina betesmarker med värdefull flora och en större ädellövskog. Området sydost om Havängs sommarby är väldigt skyddsvärt med en kanjondal, kursudal där det finns rikligt med död ved, lågor och grova träd.  

Påverkan 

Den intensiva djurhållningen i området är en verksamhet som påverkar livet i och kring vattendraget negativt. Tillförseln från gödselspridningen och bristfälliga gödselanläggningar utgör ett hot mot floran och faunan i ån. I avrinningsområdet ligger ett reningsverk väster om Ravlunda.  

Under torra somrar utgör stora bevattningsuttag ett hot mot livet i ån eftersom vattenflödet kan upphöra helt.  

Viss dikningsverksamhet har förekommit i området. Klammersbäcks vårdförening, som registrerades 1996, genomförde en del åtgärder för att förbättra statusen i ån. 2001–2002 restaurerades delar av Klammersbäck för att få tillbaka vattnet till ytan. Vid höga flöden kan bäcken avlastas via den gamla kulverten. Föreningen tilldelades Region Skånes Miljöpris 2002.  

Klammersbäck vid Torup (Foto: Bengt Bengtsson)